bk=Z3Vmdj01JnVxdGNhamk9MTc2JmJrNTMxPWpheS1yb2NrLXRoZS1ibG9vZGllc3QtbHlyaWNz